Retribucions del personal investigador, personal tècnic i gestor de suport a la investigació

Tant a la Llei Orgànica 2/2023, de 22 de març, del Sistema Universitari (LOSU), com a la Llei 14/2011, d'1 de juny, de la Ciència, la Tecnologia i la Innovació, modificada per la Llei 17/2022, de 5 de setembre, s'estableix que les universitats públiques podran fer la contractació de personal investigador i personal tècnic de suport a la recerca, la innovació i la transferència per al desenvolupament dels seus programes d'R+D+I.

La contractació de personal és un element estratègic clau per a la consecució de la missió institucional universitària en l’àmbit de la recerca, la innovació i la transferència. Existeix una vinculació directa entre el suport i reconeixement institucional al personal investigador i la qualitat i quantitat de la recerca realitzada. Així mateix, d’acord amb la política de la UIB de reconeixement i impuls de l’activitat investigadora i de la política vinculada al segell HRS4R, l’Acord normatiu 14540/2022, de 15 de juny, insta el Consell de Direcció a definir una taula de retribucions mínimes del personal investigador contractat.

Per tot això, el Consell de Direcció, va aprovar l’Acord executiu 14891/2023, de 19 d'abril, pel qual es regulen les retribucions del personal investigador, personal tècnic i gestor de suport a la investigació, adscrits a projectes, ajuts competitius per a la contractació de personal, grups de recerca, càtedres, convenis i contractes art. 60, en què participi aquesta universitat.   

Retribucions del personal contractat i règim de dedicació

a) Personal contractat fora de l’empara de programes públics estatals i europeus de contractació de recursos humans per a la recerca i la innovació

Quan correspongui, la retribució i el règim de dedicació dels contractes seran establerts als annexos de les corresponents ofertes públiques de treball que realitzi la UIB.
El personal contractat amb càrrec a projectes, grups de recerca, càtedres, convenis i contractes de recerca, comprès en l'àmbit d'aplicació d'aquesta normativa, percebrà la retribució mínima equivalent a temps complet establerta a la taula següent, d'acord amb la categoria professional i la titulació acadèmica exigida, i sense perjudici de les reduccions proporcionals que es puguin produir, d’acord amb la dedicació del treballador.

CATEGORIA SALARI MÍNIM (€) TITULACIÓ
Investigador sènior 33.300,00 Doctor amb més de 5 anys d’antiguitat
Investigador júnior 25.350,00 Doctor amb menys de 5 anys d’antiguitat
Tècnic Superior modalitat A 24.525,13 MECES 4
Tècnic Superior modalitat B 19.551,60 MECES 2 o 3
Tècnic Especialista 15.940,00 MECES 1 o Batxillerat

Retribucions mínimes anuals per a dedicació a temps complet i titulacions requerides per categoria professional de contractació

El salari màxim a cada categoria professional és d’un 33% superior al salari mínim de la categoria immediatament superior. Les categories Investigador sènior i Tècnic Superior modalitat A no tenen un salari màxim establert. No obstant, les propostes d’ofertes de treball en aquestes categories que proposin unes retribucions superiors al 50% del mínim establert, hauran de comptar amb el vistiplau del Consell de Direcció, que podrà proposar la reformulació de la definició de l’oferta o la rebaixa de les retribucions.

Les retribucions del personal investigador en formació contractat amb càrrec a projectes, grups de recerca, càtedres, convenis i contractes de recerca hauran d’ajustar-se a les retribucions establertes al punt b)-i)  de la disposició cinquena d’aquest Acord Executiu.

Les retribucions dels investigadors distingits es determinaran individualment en cada cas particular. No obstant, les retribucions anuals no podran ser inferiors a la referència que estableixen els ajuts Beatriz Galindo en la modalitat sènior (74.402,64€ en la convocatòria 2022) o estàndard equivalent.

No es permetran contractes de menys de mitja jornada quan les tasques objectes de la contractació o les corresponents addendes superin l'any de durada.

Els investigadors responsables proponents d'aquests contractes hauran de posar a disposició una reserva de crèdit que permeti cobrir possibles increments retributius reconeguts pels treballadors del sector públic, assumint una intensitat d'increment del 2,5% per any.

b) Personal contractat a l’empara de programes públics estatals i europeus de contractació de recursos humans per a la recerca

Amb l’objectiu de millorar la capacitat d’atracció i retenció de talent, i la competitivitat de la UIB en els seu entorn investigador, el personal contractat a l’empara d’ajuts en el marc de programes públics autonòmics, estatals i europeus, i en què la UIB participi com a entitat beneficiària o col·laboradora, percebrà, de forma general, unes retribucions majors que les mínimes establertes a les corresponents convocatòries o normativa reguladora corresponent, sempre que això s'adeqüi a la norma reguladora dels ajuts i es disposi de crèdit adequat i suficient per a finançar els corresponents complements de competitivitat institucional.

i) Personal investigador en formació (Article 21 LCTI)

L’Estatut del personal investigador predoctoral en formació vincula les retribucions mínimes d’aquests contractes al conveni únic de personal laboral d'Administració General de l'Estat, que s’actualitza freqüentment. Aquest fet genera una càrrega de gestió i unes necessitats d’habilitació de crèdit extraordinari que s’evitaria en gran mesura si s’apliqués un increment en les retribucions mínimes que el tengui en compte des de l’inici d’aquests contractes. En el període 2016-2022, l’increment quadriennal més gran experimentat en les retribucions del Grup 1 del conveni únic de personal laboral de l’Administració General de l’Estat ha estat superior al 9%.

Per això, i als efectes del que disposa l’article 7 de l’EPIF, es proposa basar les retribucions pels contractes predoctorals que es celebrin amb la UIB en la referencia que fixa la retribució del Grup 1 del conveni únic del personal laboral de l’AGE vigent en el dia de la resolució de concessió de la corresponent convocatòria que empara el contracte predoctoral, incrementat en un 10%.

Aquest complement de competitivitat institucional per a contractats a l’empara de l’EPIF es reduirà en una quantitat igual a les actualitzacions incrementals de la retribució del Grup 1 del conveni únic del personal laboral de l’AGE que es produeixin al llarg de la vigència del contracte. En el cas que les millores en les retribucions de referència acumulin un increment superior al 10% al llarg del període de vigència del contracte, les retribucions d’aquests contractes passaran a ser les mínimes fixades per l’EPIF.

ii) Ajuts del Programa Estatal per a Desenvolupar, Atreure i Retenir Talent

Les convocatòries d’ajuts per a la contractació de figures postdoctorals en el marc del Programa Estatal per a Desenvolupar, Atreure i Retenir Talent, del Pla Estatal d’Investigació Científica, Tècnica i de Innovació 2021-2023, com els ajuts Ramón y Cajal, Juan de la Cierva o de Personal Técnico de Apoyo, estableixen les retribucions mínimes a percebre i tenen dues tipologies diferents en funció de la intensitat de l’ajut:

  1. Ajuts que cobreixen les retribucions mínimes (com són típicament els ajuts Ramón y Cajal o Juan de la Cierva): es proposa fixar un complement de competitivitat institucional a la captació i retenció de talent d’un 16% de les retribucions mínimes establertes per la convocatòria.
  2. Ajuts que no cobreixen les retribucions mínimes (com són típicament els ajuts de Personal Técnico de Apoyo): es proposa fixar un complement de competitivitat institucional a la captació i retenció de talent d’un 5% de les retribucions mínimes establertes. Aquest complement s’afegeix al crèdit addicional que la institució ha d’aportar per a cobrir les retribucions mínimes fixades per la convocatòria.

Els complements de competitivitat institucional per a contractats a l’empara d’aquest apartat (ii) es reduiran en una quantitat igual a les actualitzacions incrementals de la retribució que es produeixin en aplicació de normatives d'àmbit estatal al llarg de la vigència del contracte. En el cas que les millores en les retribucions de referència acumulin un increment superior al 16% pel tipus 1. i 5% pel tipus 2. al llarg del període de vigència del contracte, les retribucions d’aquests contractes passaran a ser les mínimes fixades legalment.

iii) Resta d’ajuts

En el cas d’ajuts per a la contractació de personal que fixin les retribucions del contracte, es respectaran tals condicions, amb independència del que estableixen els punts anteriors.

Per la resta d’ajuts, el Consell de Direcció, a proposta del Vicerectorat en competències d’investigació, podrà fixar un complement de competitivitat en la línia del que estableixen els punts i) i ii) anteriors, ajustant-se preferentment a les retribucions establertes a la taula 1.

Les retribucions mínimes establertes en aquesta secció b) restaran condicionades a la disponibilitat de crèdit adequat i suficient en el corresponent subprograma del Programa de Foment de la Recerca del Vicerectorat en competències d’Investigació. En el cas de no disposar de crèdit suficient o adequat, el Consell de Direcció establirà els criteris de priorització entre tipus de contractes, convocatòries i anualitats, per aquest ordre jeràrquic. Així mateix, aquestes retribucions podran ser complementades per crèdit aportat per departaments, instituts, grups de recerca o investigadors. No obstant, les propostes de complement que suposin unes retribucions superiors al 33% del mínim establert, hauran de comptar amb el vistiplau del Consell de Direcció.