Funcions Direcció

Funcions:

 • Exercir la direcció executiva de l’Àrea d’Investigació i del seu personal.
 • Exercir la coordinació funcional i estratègica de les oficines, serveis i unitats que integren l’Àrea d’Investigació.
 • Dirigir el personal TIC de l’Àrea.
 • Assessorar els òrgans de govern de la Universitat en l’àmbit de la política científica i la investigació.
 • Proposar i administrar el pressupost anual de l’Àrea d’Investigació.
 • Coordinar la confecció d’informes i memòries en l’àmbit de l’activitat investigadora a la UIB.
 • Representar l’Àrea d’Investigació davant els diferents òrgans de govern de la UIB i davant altres institucions externes.
 • Coordinar amb la resta de serveis de la UIB els processos administratius que afectin la recerca.
 • Elevar al Consell de Direcció les propostes de designació de subdirectors.
 • Executar els acords del Consell de Govern, del Consell de Direcció, de la Comissió d’Investigació i del vicerector amb competències d’investigació.
 • Altres funcions que li encomanin el Consell de Govern, el Consell de Direcció i el vicerector amb competències d’investigació.