Funcions:

  • Identificació de convocatòries estatals, autonòmiques i locals de captació de recursos humans per a la recerca i difusió de les convocatòries entre el personal docent i investigador i el personal tècnic vinculat a la recerca.
  • Gestió interna dels procediments necessaris per presentar propostes institucionals a programes de finançament de recursos humans per a la recerca.
  • Assessorament a la direcció de l’Àrea d’Investigació en matèria de polítiques adequades als instruments vigents de captació de recursos humans per a la recerca.
  • Gestió integral de convocatòries i subprogrames del Programa de Foment de la Recerca de la UIB (programa propi de recerca).
  • Gestió, seguiment tècnic i justificació tècnica i econòmica dels contractes formalitzats en el marc de programes de captació de recursos humans per a la recerca.
  • Intervenció, justificació econòmica i suport en les auditories d’actuacions en el marc del Programa de Foment de la Recerca de la UIB.
  • Gestió del catàleg de grups de recerca i laboratoris.