Convocat˛ries vigents

Les persones interessades a esdevenir candidats a la contractació han d'emplenar el formulari disponible al Portal del Personal Investigador i i registrar-ho mitjançant instància genèrica, disponible al catàleg de procediments de la seu electrònica de la UIB, de conformitat amb el que estableix l’article 25 de l’Acord normatiu 14427/2022, de 23 de març, pel qual s’aprova el Reglament per a la implantació de l’administració electrònica a la Universitat de les Illes Balears. No s’admetran formalment altres vies de registre o expressió d’interès. Per a més informació contactau amb forhu.contractacio@uib.cat.
Els residents fora d’Espanya interessats a ser candidats a la contractació hauran de presentar la sol·licitud a través del formulari general corresponent, en el qual s’habilita un funcionari degudament autoritzat de la Universitat de les Illes Balears perquè inscrigui i presenti tota la documentació sol·licitada a la convocatòria. Aquesta autorització s'atorga d'acord amb el que es disposa a la Resolució de la Secretaria General, de 19 de maig de 2022, per la qual es fa pública la versió consolidada de la instrucció de matrícula i de punts de suport a la matrícula, i les modificacions posteriors. Els sol·licitants hauran d'emplenar el formulari disponible al Portal del Personal Investigador i enviar-ho juntament amb la documentació requerida a l'oferta de treball a l'adreça de correu electrònic següent: forhu.contractacio@uib.cat.

2022-23 Convocatòria 7

Per veure més detalls del procés, podeu consultar la següent infografia.

2022-23 Convocatòria 6

Per veure més detalls del procés, podeu consultar la següent infografia.

2022-2023 Convocatòria 5

Per veure més detalls del procés, podeu consultar la següent infografia.