Contractació a càrrec del capítol 6 del personal investigador, personal tècnic o gestor de la investigació

La Universitat de les Illes Balears, amb la finalitat de garantir uns processos de contractació del personal investigador oberts, transparents, basats en el mèrit i la capacitat, i d’acord amb els principis establerts a la Carta Europea de l’Investigador i el Codi de Conducta de Contractació d’Investigadors, s’alinea mitjançant la present normativa amb els principis de la Unió Europea encaminats al desenvolupament d’un mercat laboral investigador d’àmbit europeu que sigui atractiu, obert i viable, i en el qual les condicions generals permetin contractar i conservar personal investigador altament qualificat en entorns que afavoreixin el rendiment i la productivitat.

En aquest sentit, el 19 de febrer de 2018 la UIB es va adherir formalment davant la Comissió Europea als principis prevists a la Carta Europea de l’Investigador i al Codi de Conducta de Contractació d’Investigadors, i el 14 de novembre de 2019 la UIB va enviar a la Comissió Europea l’expedient documental necessari per superar la primera fase d’implementació de l’Estratègia de Recursos Humans per als Investigadors (HRS4R, de les seves sigles en anglès).

El 26 de juliol de 2020 la Comissió Europea, a través d’EURAXESS, va concedir a la UIB el segell HR Excellence in Research award, i s’inicià un període de dos anys per a la seva plena implementació.

Per tot el que s’ha indicat, el Consell de Govern va aprovar l’Acord Normatiu, 14540/2022, de 15 de juny, que regula la contractació a càrrec del capítol 6 del pressupost de la Universitat del personal investigador, així com del personal tècnic o gestor de la investigació.

Normativa d'aplicació

 

Procediment de les convocatòries pels responsables

El procediment per a la incorporació a la UIB de personal investigador, tècnic i/o gestor de la investigació a càrrec de projectes d’investigació, convenis, acords o figures similars amb finançament del capítol 6 del pressupost de la Universitat de les Illes Balears està regulat a l’Acord Normatiu 14540/2022, de 15 de juny.

Proposta de contractació

 • Retribucions: el Consell de Direcció  ha aprovat i publicat una taula salarial amb especificació de les categories corresponents i les retribucions per a la contractació de personal investigador, personal tècnic i gestor de suport a la investigació. Per a més informació consultau la pàgina de retribucions.
 • Per iniciar els tràmits de la contractació, el responsable ha d’emplenar el formulari de proposta de contractació disponible al Portal del Personal Investigador (PPI).
 • Per a cada convocatòria de contractació es publicarà a la pàgina web de l'Àrea d'Investigació el termini límit per presentar les propostes de contractació.
 • La proposta de contractació ha d’indicar, com a mínim, la categoria, la durada, la dedicació, l’horari, el lloc de prestació de serveis, la persona responsable, l’objecte i l’àrea de la contractació, la referència de l’actuació marc, el salari a percebre i la resta de requeriments exigits per publicar-se en plataformes com EURAXESS.
 • El formulari de proposta de contractació es pot emplenar en català, castellà i anglès.

NOTA: Si la persona que previsiblement s'ha de contractar no té nacionalitat espanyola, s'han de fer tràmits previs a l'oficina d'estrangers, i és convenient parlar-ne - amb antelació suficient -, amb el senyor Gaspar Pizà, cap del Servei de Nòmines i Seguretat Social.

Revisió administrativa de les propostes

 • Les propostes de contractació se sotmetran a una revisió administrativa que n'analitzarà la viabilitat econòmica i l’adequació a la font de finançament proposada.
 • Els expedients de propostes de contractació s’adreçaran a l’Àrea d'Investigació o al servei amb competències en gestió de la investigació.
 • En cas que l’Àrea d'Investigació no disposi de documentació relativa a l’actuació marc que permeti la viabilitat tècnica i econòmica de la contractació, la sol·licitarà a la persona responsable.
 • Si escau, el Servei Lingüístic –o el servei amb les competències corresponents– s’encarregarà de corregir i traduir el text de l’oferta de contractació al català i a l’anglès.
 • Les propostes de contractació que superin la revisió administrativa s’han de notificar als serveis administratius corresponents, que hauran de realitzar una reserva de crèdit.

Durada del contracte

 • Els contractes de treball subscrits en l’àmbit d’aplicació de l’Acord Normatiu 14540/2022, de 15 de juny, estan vinculats sempre al període d’execució de les tasques objecte de la contractació, o al període d’execució de l’actuació marc o la font de finançament que correspongui.

Comunicació de l'acabament del contracte o del període d'execució de l'actuació marc

 • L'Àrea de Investigació comunicarà, amb un mínim de 30 dies hàbils, al personal contractat i al personal responsable l’acabament del contracte en vigor o la data de finalització de les tasques objecte de la contractació. La comunicació d’acabament inclourà un primer pronunciament per indicar si el contracte acabarà definitivament o si serà estès:
  1. Si la persona responsable assenyala que el contracte ha d’acabar definitivament, el servei farà els tràmits corresponents.
  2. En cas que la persona responsable manifesti la seva intenció d’estendre en el temps el contracte, aquest pronunciament no implicarà la realització automàtica dels tràmits comptables corresponents, que s’hauran de fer mitjançant el procediment de proposta al PPI.
  3. Si, arribada la data d’acabament del contracte o la data de finalització de les tasques objecte de la contractació, no es té cap pronunciament de la persona responsable de la contractació, s’activarà la tramitació d’extinció del contracte i, en conseqüència, es deixarà sense efectes la relació laboral. Aquest fet implicarà l’acabament de les obligacions respectives de prestar serveis i de cotitzar i de retribuir la persona interessada.

Extensió del contracte

 • Les sol·licituds d'extensió de propostes de contractació anteriors a l’Acord Normatiu 14540/2022, de 15 de juny s'han de fer a través del formulari disponible aquí.
 • Les sol·licituds d’extensió dels contractes a l'empar de l’Acord Normatiu 14540/2022, de 15 de juny, si escau, les han de trametre les persones responsables de la contractació mitjançant el procediment habilitat a l’efecte al Portal del Personal Investigador.
 • El termini màxim per presentar la sol·licitud d’extensió és de quinze dies hàbils abans de la data d’acabament del termini de realització de les tasques motiu de la contractació.

Extinció del contracte

 • En cas d’extinció prematura del contracte de treball, i sempre que en el procés de selecció s’hagi fet constar, el candidat suplent següent establert per ordre de prelació podrà ocupar el lloc sense necessitat d’haver d’iniciar un nou procediment de contractació ni haver de donar nova publicitat al lloc de treball ofert. Aquesta incorporació de suplents es podrà realitzar no més tard d’un any des de la data inicial de contractació i sempre que restin sis mesos o més fins a la data prevista a l’article 12 d’aquesta normativa. El candidat suplent s’incorporarà en les mateixes condicions i pel temps que resti del període d’execució de les tasques objecte de la contractació, o del període d’execució de l’actuació marc o la font de finançament que correspongui, d’acord amb la convocatòria.
 • Si en acabar el contracte de durada determinada, per expiració del temps convingut, s’ha de fer efectiva la indemnització legalment prevista, aquesta ha d’anar vinculada preferentment al projecte, conveni, acord o similar. A l’efecte dels contractes indefinits, s’habilitaran els mecanismes necessaris per ajustar-se a la normativa laboral vigent.

Informació pels candidats

Sol·licituds dels candidats 

Les persones interessades a esdevenir candidates a la contractació han d'emplenar el formulari disponible al Portal del Personal Investigador i registrar mitjançant instància genèrica, disponible al catàleg de procediments de la seu electrònica de la UIB, de conformitat amb el que estableix l’article 25 de l’Acord Normatiu 14427/2022, de 23 de març, pel qual s’aprova el Reglament per a la implantació de l’administració electrònica a la Universitat de les Illes Balears. No s’admetran formalment altres vies de registre o expressió d’interès. Per a més informació contactau amb forhu.contractacio@uib.es.

Els residents fora d’Espanya interessats a ser candidats a la contractació hauran de presentar la sol·licitud a través del formulari general corresponent, en el qual s’habilita un funcionari degudament autoritzat de la Universitat de les Illes Balears perquè inscrigui i presenti tota la documentació sol·licitada a la convocatòria. Aquesta autorització s'atorga d'acord amb el que es disposa a la Resolució de la Secretaria General, de 19 de maig de 2022, per la qual es fa pública la versió consolidada de la instrucció de matrícula i de punts de suport a la matrícula, i les modificacions posteriors. Els sol·licitants hauran d'emplenar el formulari disponible al Portal del Personal Investigador i enviar-lo juntament amb la documentació requerida a l'oferta de treball a l'adreça de correu electrònic següent: forhu.contractacio@uib.es.

Per veure com fer el procés, podeu consultar la següent infografia.

Si voleu conèixer quins contractes estan oferits actualment, consultau la pàgina de convocatòries vigents.

Acabat el termini de presentació de sol·licituds i en el termini màxim de tres dies hàbils, se publicarà a la pàgina de convocatòries vigents la llista provisional de candidats admesos i exclosos, amb expressió de la causa d’exclusió o omissió, si escau.

Les possibles esmenes o al·legacions a la llista provisional s’han de presentar mitjançant la seu electrònica de la UIB en el termini de tres dies, comptadors a partir de l’endemà de la publicació de la llista. En cas que totes les sol·licituds siguin admeses, es podrà prescindir d’aquest tràmit i del seu termini, circumstància que s’haurà de manifestar a la resolució de concessió.

El dia hàbil següent a la finalització del termini referit al punt anterior es publicarà al tauler electrònic oficial la llista definitiva d’aspirants admesos i exclosos, signada pel vicerector competent en matèria d'investigació (o persona que delegui).

Selecció dels candidats

La selecció dels candidats anirà a càrrec d’una comissió de selecció la composició de la qual s’establirà, si escau, en cada convocatòria.

El secretari de la comissió redactarà una acta, que farà la funció de resolució provisional, on hi constarà la relació d’aspirants avaluats i seleccionats, si escau, amb la respectiva puntuació obtinguda. La resolució provisional contindrà, si escau, la identificació de la persona seleccionada i dels possibles suplents amb l’ordre persona seleccionada i dels possibles suplents amb l’ordre de prelació establert per la comissió de selecció i la puntuació obtinguda. 

Resultat del procés de selecció

La comissió de selecció publicarà la resolució provisional amb el resultat del procés de selecció a la pàgina de convocatòries vigents el dia següent al de l’adopció de l’acord.

Es comunicarà individualment als candidats un informe individualitzat, que inclourà el resultat del procés de selecció, així com un informe de l’avaluació de la seva sol·licitud, amb especial menció dels punts forts i febles de les sol·licituds.

Contra la resolució provisional es podrà interposar reclamació adreçada al president de la comissió de selecció en el termini de tres dies des de l’endemà de la publicació.

En cas de declarar-se desertes les places, s’especificarà expressament aquesta circumstància, que haurà de ser motivada.

En un termini no superior a cinc dies des de l’endemà de la publicació de la resolució provisional, es publicarà la resolució de selecció definitiva.

Contra la resolució de selecció definitiva, es podrà interposar recurs d'alçada davant el Rector en el termini d'un mes des de l’endemà de la publicació de la resolució.

Procediment de les convocatòries pels seleccionats

La documentació necessària que han de presentar les persones interessades per poder fer el seu contracte és la següent:

Només per a les persones no espanyoles: