Funcions:

 • Identificació i difusió de convocatòries internacionals, estatals, autonòmiques i locals per al finançament d’actuacions de divulgació i promoció de la cultura científica que provenen tant de la iniciativa del personal docent i investigador com de la UDCC mateixa.
 • Assessorament i formació en matèria de divulgació i promoció de la cultura científica (cursos, tallers, xerrades, entrevistes personals, etc.).
 • Suport en la creació de continguts vinculats a la divulgació de la recerca i la innovació.
 • Promoció de la difusió dels resultats d’investigació entre el públic no especialitzat.
 • Promoció i suport per a l’elaboració de material divulgatiu.
 • Suport en el disseny, la difusió i l'execució d'activitats de divulgació per al públic general.
 • Coordinació i elevació a la direcció de l’Àrea de la planificació anual d’activitats institucionals de divulgació.
 • Impuls, coordinació i realització d’activitats institucionals de divulgació i promoció de la cultura científica.
 • Gestió, seguiment tècnic i justificació tècnica i econòmica del finançament obtingut per a actuacions de divulgació i promoció de la cultura científica.
 • Coordinació amb la unitat de la UIB competent en comunicació externa i relacions amb els mitjans de comunicació per a la difusió coordinada dels coneixements, la recerca i la innovació propis de la UIB.
 • Intervenció, justificació econòmica i suport en les auditories d’actuacions de divulgació i promoció de la cultura científica.
 • Qualsevol altres que la direcció de l’Àrea o els òrgans de govern de la UIB li atribueixin en l’àmbit de la divulgació i la cultura científica.